Du är här:  Om klubben > Stadgar
Registrera   |  Logga in
Annons
Turbomeck
vparts
 

Om klubben - Stadgar

Stadgar för Turbo Performance Club

1. Allmänt

1.1 Klubbens namn är Turbo Performance Club.

1.2 Klubben är en ideell sammanslutning vars syfte är att föra fram Volvo Turbo som en kvalitets-
och prestandabil.

1.3 Klubbens målsättning är:
- att underlätta och förbilliga ägandet av dessa bilar.
- att öka medlemmarnas kunskaper, som ägare / förare.
- att öka kunskapen om bilarna och intresset för klubben.
- att utge en medlemstidning.
- att ha en aktuell hemsida på Internet.
- att arrangera och deltaga på träffar och mässor.
- att verka för en mycket god social gemenskap.

2. Medlemskap

2.1 Klubben är öppen för alla som vill främja klubbens mål. Endast fysisk person kan bli medlem.

2.2 Medlemskap beslutas av styrelsen efter sedvanlig medlemsansökan.

2.3 Medlemsavgiften är en årsavgift och dess storlek för kommande kalenderår fastställes av årsmötet. Medlemsavgiften skall vara betald senast utgången av februari månad.

2.4 Medlem som genom skriftlig anmälan begär utträde ur klubben befrias omgående från medlemskap. Inbetalda årsavgifter återbetalas ej.

2.5 Medlem som medvetet bryter mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadar klubbens intressen kan uteslutas ur klubben genom beslut vid årsmöte.

2.6 Medlem som gjort stora insatser för klubben kan bli hedersmedlem genom beslut av årsmöte. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

3. Beslutande och verkställande organ

3.1 Högsta beslutande organ är årsmötet. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmötet. Styrelsen fattar också nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under verksamhetsåret.

3.2 Styrelsen skall bestå av minst 4 personer. Ordförande, kassör, sekreterare samt övriga styrelseledamöter. Ordförande och kassör väljs på 2 år, dock ej samtidigt. Sekreterare väljs på 1 år. Ledamot väljs på 1 år. Årsmötet skall också utse minst 1 styrelsesuppleant.

3.3 Styrelsen sammanträder på särskild kallelse och är beslutsför när minst 3 ledamöter, eller suppleanter för dessa, är närvarande.

3.4 Styrelsen kan kalla enskild medlem eller tillsätta arbetsgrupper för att få hjälp i klubbarbetet.

3.5 Klubben tecknas av ordföranden och kassören, tillsammans eller var för sig.

4 Årsmöte

4.1 Verksamhetsåret omfattar tiden från årsmöte till påföljande årsmöte. Räkneskapsåret är lika med kalenderåret.

4.2 Årsmöte skall hållas årligen, senast utgången av Maj månad, på av styrelsen utsedd plats och tid. Styrelsen kallar till årsmöte samt utsänder förslag till dagordning med post till av medlemmar angiven adress minst 2 veckor före utsatt tid för årsmöte. Motioner skall vara inlämnade, eller presenterade för styrelsen, senast den 30 november föregående år. Motioner skall bifogas kallelse till årsmöte.

4.3 På årsmöte skall följande punkter förekomma:

1. val av mötesordförande och mötessekreterare.

2. val av två justeringsmän tillika rösträknare.

3. frågan om mötet är i behörig ordning utlyst.

4. justering av röstlängd/medlemslista.

5. fastställande av dagordning.

6. föredragning och godkännande av verksamhetsberättelse för det gångna året

7. revisorernas berättelse.

8. fastställande av resultat- och balansräkning.

9. frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets styrelse.

10. behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

11. val av styrelseledamöter.

12. val av styrelsesuppleanter.

13. val av revisorer.

14. val av valberedning.

15. fastställande av årsavgift.

4.4 Varje medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller med hjälp av fullmakt får ej ske. Beslut genom röstning fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.

5 Revision

5.1 Årsmötet skall utse en ordinarie revisor och en suppleant för denne. De skall väljas för 1 år i taget.

5.2 Styrelsen skall till revisorn senast en månad före årsmötet överlämna räkenskapshandlingar och styrelseprotokoll för granskning. Revisorn kan när som helst under verksamhetsåret på begäran få tillgång till klubbens alla räkenskaper och övriga handlingar.

6 Stadgeändring

6.1 Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av varje enskild ordinarie medlem och skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast 30 november föregående år för behandling vid påföljande årsmöte. Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelse till årsmöte. Vid omröstning krävs minst tre fjärdedels majoritet.

7 Upplösning av klubben

7.1 Endast klubbens styrelse kan till årsmöte föreslå att klubben upplöses. Beslut om upplösning måste fastställas vid två på varandra följande årsmöten och med minst tre fjärdedels majoritet.

7.2 Vid upplösning skall klubbens tillgångar tillfalla Fonden för trafik och polioskadade. Om denna fond mot förmodan skulle vara avvecklad så överförs tillgångarna till en liknande fond som beslutas vid sista årsmöte.